Εργασιακό Περιβάλλον

Ο όμιλος Αδελφών Ανδρέου προσφέρει στους ανθρώπους της ένα ασφαλές και σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον, συστήματα, εργαλεία αλλά και ευκαιρίες οι οποίες συμβάλλουν στην ανάπτυξη των δυνατοτήτων τους, στην επίτευξη των ατομικών και ομαδικών τους στόχων στην επαγγελματική τους εξέλιξη και στην υγιή ισορροπία ανάμεσα σε εργασία και οικογένεια.

Στα πλαίσια του εργασιακού περιβάλλοντος ο όμιλος ενθαρρύνει την καινοτομία, την πρωτοβουλία, την εκμάθηση, την δημιουργικότητα και αξιοποίηση των δεξιοτήτων και ικανοτήτων των εργαζομένων, με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας προϊόντων και υπηρεσιών, αλλά και της προσωπικής τους ικανοποίησης και εξέλιξης ως επαγγελματίες μέσα από μια σχέση εμπιστοσύνης και αμοιβαίου όφελους.

Ο όμιλος πιστεύει ότι η διασφάλιση του βέλτιστου εργασιακού περιβάλλοντος για τους εργαζόμενούς της, αποτελεί την βάση για μια σχέση αμοιβαίας εμπιστοσύνης με στόχο την κοινή επιτυχία.

Το βέλτιστο εργασιακό περιβάλλον εκφράζεται από τις κάτωθι αρχές, οι οποίες διέπουν και εφαρμόζονται απαρέγκλιτα σε όλες τις επιχειρησιακές μονάδες της εταιρείας:

  • Άριστες συνθήκες Υγιεινής και Ασφάλειας μέσω της ανάπτυξης Συστήματος Διαχείρισης της Υγείας και της Ασφάλειας σε όλους τους χώρους δραστηριότητας της εταιρείας,
  • Διασφάλιση Εργασιακής Ειρήνης μέσω της ενθάρρυνσης του διαλόγου και της θεμελίωσης αμοιβαίας εμπιστοσύνης,
  • Ανάπτυξη των δυνατοτήτων κάθε εργαζόμενου μέσω της παροχής εξειδικευμένων και στοχευμένων προγραμμάτων εκπαίδευσης κι ανάπτυξης,
  • Παροχή ευκαιριών για την επίτευξη επαγγελματικών στόχων και την ανέλιξη του κάθε εργαζόμενου μέσω αξιοκρατικών διαδικασιών επιλογής και αξιολόγησης του προσωπικού.

Please select your countryPlease choose your preferred language.


If you are interested in distributing myGRILL products, please click the link to contact our International Business Development team.